кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах

 
Загальна інформація
Інформація для абітурієнтів
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Контакти

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку освітньої діяльності випускової кафедри за напрямом підготовки
6.020105 “ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ”
за галуззю знань 0201 “КУЛЬТУРА”

 

Затверджено
Вченою радою Полтавського університету споживчої кооперації України 22 вересня 2009 р.,
протокол № 7
Голова Вченої ради
                        О.О. Нестуля

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інформаційна діяльність та робота з документами охоплюють сьогодні практично усі сфери науково-практичної діяльності та є найважливішою складовою інформаційного суспільства щодо створення, обробки, пошуку, передачі, зберігання інформації за допомогою новітніх технологій. У всьому світі вдосконалення системи документообігу визнано як один з найпріоритетніших напрямів розвитку науково-технічного прогресу.

Важливість якісної організації документно-інформаційного забезпечення управління в ряді підприємств та установ, органах державного управління країни недооцінюється. Підбором інформації, обробкою і оформленням документів сьогодні повинен займатись не фахівець галузі, який приймає важливі управлінські рішення, а спеціально підготовлений для цього інший фахівець – документознавець, інформаційний аналітик.

Нагальною стала проблема кардинальної зміни ролі і місця служб діловодства в апараті управління. В сучасній установі необхідно створення єдиного підрозділу інформаційно-документаційного обслуговування з підпорядкуванням його першому керівникові. Цей підрозділ, оснащений новітніми засобами комп’ютерної та іншої багатофункціональної організаційної техніки, мусить виконувати головну обслуговуючу функцію управління – досконале документно-інформаційне обслуговування прийняття управлінських рішень. Для цього працівники повинні вміти працювати з усіма видами документної інформації, знати особливості автоматизованих систем діловодства й документообігу, новітні засоби оргтехніки, особливості уніфікації й галузевої стандартизації документно-інформаційної сфери.

У даний час відповідно до прийнятих програм на Україні проводиться модернізація організації документообігу, зважаючи на функціонування документів у традиційній та електронній формах. Зростання ролі як самого документу так і інформаційних процесів у всіх різновидах людської діяльності, прояв спільної основи, притаманної багатьом інтелектуальним напрямам суспільного розвитку, його глобалізації вимагає належної організації процесу забезпечення соціально-комунікативної сфери країни фахівцями за напрямом підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”, які повинні вміти працювати з усіма видами документної інформації, знати особливості автоматизованих систем діловодства й документообігу, новітні засоби оргтехніки, особливості уніфікації й галузевої стандартизації документно-інформаційної сфери.

Дана концепція є основним програмним документом Полтавського університету споживчої кооперації України, що визначає його політику з підготовки фахівців за напрямом 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” на період до 2014 року. Це керівний документ для освітньої діяльності всіх структурних підрозділів і осіб, які організовують і здійснюють навчально-виховний процес з підготовки фахівців – у сфері документознавства та інформаційної діяльності у підприємництві та державному управлінні, соціокультурній сфері. Концепція визначає:

 • мету, завдання та принципи підготовки фахівців;
 • типові завдання діяльності фахівців;
 • об’єкт підготовки;
 • ідеологічні та організаційно-педагогічні основи підготовки фахівців;
 • програмне, нормативне, навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців;
 • виховну і науково-дослідну роботу;
 • перспективи розвитку напряму підготовки;
 • фінансове забезпечення;
 • управління підготовкою фахівців;
 • ділові зв'язки.

Концепція базується на Конституції України, Законах України “Про освіту”, „Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти та інших законодавчих актах держави, нормативних документах Міністерства освіти і науки, Укоопспілки, Концепції освітньої діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України.

Реалізація Концепції забезпечується існуючими та потенційними кадровими, інформаційними, матеріально-технічними і фінансовими можливостями Університету.

Дотримання Положень Концепції дасть змогу оптимізувати процеси підготовки фахівців, привести їх у відповідність з вимогами Законів і  законодавчих актів України та галузевих нормативів.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

 • задоволення потреб особистості у вищій освіті, розвитку інтелектуальних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей, оволодінні професійними знаннями та уміннями;
 • задоволення потреб установ, підприємств і організацій різних галузей усіх форм власності та методів господарювання у висококваліфікованих фахівцях- документознавцях у сфері підприємництва;
 • задоволення потреб України в формуванні цивілізованого менеджменту з документознавства та інформаційної діяльності комерційних і некомерційних підприємств та установ;
 • задоволення потреб університету у власному розвитку, а також у формуванні позитивного іміджу університету.

ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

 • розвиток інтелектуальних, фізичних, культурних, духовних, світоглядницьких і загальнолюдських якостей особистості, національної самосвідомості і патріотизму;
 • формування системи професійних знань і умінь з документознавства та інформаційної діяльності у сфері підприємництва, здатних забезпечити ефективну діяльність випускника;
 • забезпечення конкурентоспроможності випускника університету на ринку праці. Фахівці з документознавства та інформаційної діяльності у сфері підприємництва мають отримати теоретичні знання, практичні навички та уміння, що гарантують їм виконання відповідних професійних завдань.

Програма навчання передбачає підготовку бакалаврів з документознавства та інформаційної діяльності, що зможуть працювати в органах управління, інформаційних агентствах та інформаційно-аналітичних службах, в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств та науково-освітніх установах, в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних та комерційних організацій; у сфері засобів масової інформації, рекламних та консалтингових фірмах, в управліннях документно-інформаційного забезпечення фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об’єднань тощо різного профілю та форм власності відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України. Бакалавр напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» має змогу обіймати посади документознавець, менеджер з інформації, адміністративний помічник, інспектор, референт-перекладач, помічник керівника, організатор діловодства, інженер науково-технічної інформації, організаційний секретар, архіваріус та інші, а також посади заступників керівників у цих видах діяльності.

При навчанні бакалаврів з документознавства та інформаційної діяльності буде враховуватись комплексний характер проблеми, обумовлений необхідністю розв'язання різнопланових задач, пов'язаних із забезпеченням функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій та в постановці завдань проектування, експлуатації і вдосконалення новітніх інформаційних технологій.

ОБ’ЄКТ ПІДГОТОВКИ

Об’єктом підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності є:

а) для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • особи, які мають документ встановленого державного зразка про здобуття повної загальної середньої освіти;
 • особи, які мають документ встановленого державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідними спеціальностями.

б) для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

 • особи, які мають документ встановленого державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами у галузі знань “Культура”.

Обов’язковою умовою підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності є конкурсний відбір.

ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності є однією із складових системи освіти України та освітньої діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України, важливим компонентом формування та розвитку цивілізованої ринкової економіки України, невід’ємною складовою досконалості як державного управління, так і будь-якого приватного підприємництва.

Ідеологічною основою підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності є загальнолюдські та гуманістичні  цінності, державна та національна спрямованість.

Система підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності повинна мати глибокий зв’язок з національними інтересами і моральними цінностями українського суспільства. Її повинні визначати науковість, безперервність, відкритість.

Критерієм ефективної підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності мають бути рівень теоретичної та практичної готовності до самостійної відповідальної службової діяльності; дотримання усталених загально прийнятих норм  особистої поведінки та здорового способу життя; активна життєва позиція.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ

Для підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності повинні використовуватись різноманітні засоби і методи, включаючи нетрадиційні, які спрямовані на реалізацію цього процесу і підпорядковані його меті, принципам та закономірностям.

Засобами підготовки фахівців є система теоретичних, практичних, лабораторних занять; навчально-виробничих практик; курсового та дипломного проектування. Забороняється використовувати засоби і методи, які шкодять фізичному та психічному здоров’ю.

Основними формами аудиторних занять є лекція та практичне (семінарське, лабораторне) заняття, які повинні мати науково обґрунтовану структуру і проводитись висококваліфікованими фахівцями відповідно до навчальних програм дисциплін.

Лекції та інші форми занять повинні забезпечити базовий обсяг і рівень знань і умінь.

Крім аудиторних занять, необхідно використовувати індивідуальні плани навчання, різноманітні форми позааудиторної самостійної роботи студентів: вивчення теоретичного матеріалу, підготовку до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольних розрахункових робіт. Важливою формою підготовки фахівців є їх участь у роботі наукових гуртків, предметних олімпіадах і конкурсах, роботі науково-практичних конференцій.

Основними формами практичної підготовки фахівців є виконання практичних завдань в ході практичних, лабораторних, розрахункових, курсових робіт та система навчально-виробничих практик. В процесі практичної підготовки повинні бути сформовані уміння здійснювати конкретні функції фахової діяльності.

Організаційною основою системи підготовки фахівців є структурні підрозділи університету, окремі викладачі навчальних дисциплін, комплекс технічних засобів навчального процесу та сукупність загальних і спеціалізованих аудиторій, які забезпечують навчально-виховний процес.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності здійснюється відповідно до навчального плану, комплексу узгоджених програм навчальних дисциплін і навчально-виробничих практик. Навчальні програми повинні визначати:

 • предмет навчальної дисципліни;
 • мету та завдання;
 • повний перелік знань і умінь, які формує навчальна дисципліна та рівень їх опанування;
 • тематичну спрямованість і зміст теоретичних та практичних занять, а також самостійної роботи;
 • систему контролю знань і умінь.

Основою формування навчальних планів і програм є освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст і магістр за напрямом підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність" галузі знань "Культура".

Навчальні плани і програми розробляються в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, Укоопспілкою та Університетом.

Обов’язковою умовою усіх планів і програм є їх відповідність Законам і законодавчим актам України, нормативам Міністерства освіти і науки України, Укоопспілки та Університету.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності регламентується трьома групами нормативів:

 • нормативи часу, змісту і рівня підготовки фахівців, які визначають мінімальний обсяг годин навчального часу; кількість і зміст навчальних дисциплін; перелік і рівень необхідних знань і умінь; допустимі обсяги тижневого навантаження тощо;
 • нормативи методів і форм навчального процесу, які визначають особливості теоретичної та практичної підготовки з окремих навчальних дисциплін; організаційних  форм навчання тощо;
 • нормативи контролю та оцінки обсягів та рівня засвоєння знань і умінь, а також рівнів організації і ефективності навчально-виховного процесу.

У процесі підготовки фахівців використовуються закони та законодавчі акти України, система державних і галузевих стандартів, стандартів Університету, спрямованих на гарантування та підвищення якості всіх форм і методів навчально-виховного процесу та його окремих складових.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Весь обсяг проблем, пов’язаних з методичним забезпеченням навчання, вирішує науково-методична Рада університету, Рада факультету фінансів і обліку, кафедра інформаційної діяльності в економічних системах та інші кафедри, які пов’язані з навчальним процесом.

Основна ціннісна орієнтація підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності – це особистість студента, розвиток його духовного, морального, професійного потенціалу. Творча робота студентів забезпечується правом обрання форм, методів, технологій навчання, викладачів, консультантів. Університет створює режим найбільшого педагогічного і психологічного сприяння кожному студенту, всіляко підтримує прагнення до творчості, самостійності, ініціативності.

Особлива увага приділяється організації самостійної роботи студентів, як складової частини навчального процесу, від чого залежить розвиток самостійного мислення, засвоєння матеріалу, формування свідомості і  культури. Це не тільки підготовка до семінарів, практичних і лабораторних занять, але й надання можливості вивчення конкретних господарських ситуацій, робити висновки щодо їх вирішення. Саме прецедентний метод, заснований на розв’язанні складних ситуацій, є найбільш продуктивним у набутті навичок для практики. Проте динаміка навчального процесу зумовлює постійний пошук оптимального балансу між аудиторними і самостійними заняттями, нової тематики та методів проведення навчання, з тим, щоб студенти одержували знання не в готовому вигляді, а підходили до потрібних висновків самі, в процесі активних творчих пошуків. Серйозним напрямком освіти є індивідуальна робота із студентами, зокрема впровадження консультування і співбесід.

Консультаціям надається дещо інша функція ніж та, що традиційно вкладається в це поняття – заповнити пробіли в знаннях та повідомити додаткову інформацію. Через консультації можна активно використовувати проблемний метод викладання, надавати їм дискусійного характеру, що збільшує їх функціональну віддачу. Застосування зазначених форм і методів у комплексі дозволяє студентам успішно проходити проміжний контроль за тестами.

За допомогою тестування запроваджується евристичний метод навчання, який передбачає пошук самостійних рішень, моделювання ситуацій, розв’язання складних задач.

Викладачі не будуть обмежуватися вирішенням суто професійних завдань підготовки майбутніх фахівців. Одним з важливих елементів у роботі із студентами є допомога студентам у правильній самооцінці, в уявленні себе як майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності. Це є необхідною умовою для запобігання помилкам у майбутній роботі.

ВИХОВНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Традиційні форми виховної роботи, характерні для Полтавського університету споживчої кооперації України, займають значне місце в роботі з підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності. Це обов’язкові позааудиторні виховні заходи у формі дискусій, днів спеціальності, конкурсів, ознайомчих екскурсій, зустрічей із спеціалістами документознавцями у сфері підприємництва та керівниками підрозділів тощо.

Проведення роботи з заохочення студентів до науково-дослідницької діяльності планується шляхом залучення їх до розробки нових моделей технологічного процесу документування, проектуванні баз і банків даних у сфері підприємницької діяльності в галузі документознавства та інформаційної діяльності.

Прогнозування рівня конкурентоспроможності нових досліджень з документознавства та інформаційної діяльності та умов їх реалізації – загальна проблема науково-дослідницької роботи випускової кафедри з документознавства та інформаційної діяльності. Результати досліджень оформлюються у вигляді наукових доповідей за умови їх публікації у тематичних збірниках наукових робіт студентів.

Важливим напрямком є організація і проведення студентських пізнавальних, наукових і науково-практичних конференцій, участь у міжвузівських конференціях.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

Стратегія розвитку напряму підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність” спрямована на досягнення високої якості підготовки фахівців відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та євроінтеграційних процесів у країні. Реалізація стратегії передбачає певні напрями роботи, які конкретно вирішуються за допомогою взаємопов’язаних завдань.

Головними напрямами розвитку напряму підготовки є:

 • підвищення ефективності науково-методичних та навчально-дидактичних ресурсів, в першу чергу, апаратно-технічних і програмних, формування відповідної матеріально-технічної бази;
 • удосконалення технології навчального процесу та використання інноваційних інформаційних ресурсів;
 • забезпечення якісного кадрового складу науково-педагогічних працівників кафедр.

Відповідно до кожного напряму передбачено комплекс завдань, вирішення яких буде сприяти реалізації стратегії та досягнення основної мети, а саме:

за напрямом “Підвищення ефективності науково-методичних та навчально-дидактичних ресурсів, в першу чергу, апаратно-технічних і програмних, формування відповідної матеріально-технічної бази”:

 • створення нових науково-методичних комплексів напряму підготовки та дисциплін;
 • активізація науково-дослідної роботи та впровадженням її результатів в навчальний процес (введення нових спецкурсів, дисциплін за вибором, підручників, навчальних посібників тощо);
 • створення спеціалізованих лабораторій, комп’ютерних класів, навчально-тренувального комплексу відповідно до навчальних планів підготовки фахівців;
 • оснащення кабінетів, аудиторій, навчально-тренувального комплексу сучасним обладнанням;
 • формування фонду підручників, навчальних посібників, нормативів тощо з навчальних дисциплін (у тому числі,  в електронному вигляді);
 • створення сучасної бази технічного та інформаційного супроводу процесів підготовки фахівців.

за напрямом “Удосконалення технології навчального процесу та використання інноваційних документно-інформаційних ресурсів”:

 • удосконалення практичної підготовки фахівців;
 • впровадження кредитно-модульної системи навчання;
 • застосування електронних інформаційних ресурсів;
 • інтенсифікація навчального процесу на основі активних методів навчання;
 • постійне оновлення фондів наукової та навчальної літератури;
 • удосконалення системи контролю знань студентів;
 • підготовка та видання власних підручників і навчальних посібників;
 • розвиток форм і методів самостійної роботи студентів з метою індивідуалізації навчання і активізація їх творчості.

за напрямом “Забезпечення якісного кадрового складу науково-педагогічних працівників”:

 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників через факультети підвищення кваліфікації та шляхом стажування;
 • постійне самовдосконалення науково-педагогічних працівників;
 • підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації через докторантуру, аспірантуру та як здобувачів.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Функціонування системи підготовки фахівців потребує гарантованого фінансування в межах кошторису університету. Джерелами фінансового забезпечення освітньої діяльності можуть бути:

 • кошти, отримані за підготовку фахівців на платній основі за договорами університету з юридичними і фізичними особами;
 • кошти загального фонду бюджету в межах державного (цільового) замовлення;
 • добровільні цільові внески підприємств різних галузей та форм власності;
 • кошти, отримані за виконання науково-дослідних та прикладних розробок;
 • кошти, отримані за надання платних послуг освітнього характеру.

Впровадження нових форм фінансового забезпечення підготовки фахівців передбачає збереження за університетом пріоритету у фінансуванні навчально-виховного процесу; розробку нормативів фінансового і матеріального забезпечення з розрахунку на одну особу; створення фонду соціальної допомоги тощо.

УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ

В основу управління підготовкою фахівців покладений системний принцип розподілу повноважень між адміністрацією університету та органами громадського самоврядування, взаємної відповідальності і взаємодії, широкого застосування децентралізації управлінських дій. Складовими системами управління підготовкою фахівців є:

 • Міністерство освіти та науки України, Укоопспілка, ректор і проректори, декан факультету обліку і аудиту, керівник навчального відділу, завідувач випускової кафедри інформаційної діяльності в економічних системах та інших кафедр, викладачі, які беруть участь у підготовці фахівців;
 • Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України з документознавства та інформаційної діяльності, Вчена та науково-методична рада університету, рада факультету фінансів і обліку, органи студентського самоврядування.

Розподіл повноважень і обов’язків з управління підготовкою фахівців здійснюється Міністерством освіти і науки України, Укоопспілкою, ректоратом університету, деканатом факультету, завідувачами кафедр (в рамках їх компетенції).

ДІЛОВІ ЗВ'ЯЗКИ

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності та розвиток цієї діяльності має здійснюватися в контексті широкої інтеграції в міжнародну систему освіти, запозичення передового досвіду інших вищих навчальних закладів та реальної практики господарюючих суб’єктів, організацій, фахівців.

Міжнародне та національне співробітництво має за мету:

 • використання загальнолюдських цінностей у сфері документознавства та інформаційної діяльності;
 • інтеграцію університету в національну та світову систему підготовки фахівців;
 • утвердження загальнолюдської етики співробітництва націй і культур;
 • обмін новими технологіями у сфері навчання та застосування документознавства та інформаційної діяльності;
 • прямі зв’язки науково-педагогічних працівників, студентів та фахівців.

Міжнародне та національне співробітництво мають розвиватися шляхом:

 • проведення спільних наукових, методичних та інших конференцій;
 • взаємного стажування науково-педагогічних працівників, фахівців та навчання студентів;
 • спільної науково-методичної роботи;
 • обміну науково-педагогічними працівниками;
 • укладання та реалізації угод про співробітництво.

КЛЮЧОВІ СЛОВА ТА ПОНЯТТЯ

Концепція підготовки фахівців; система підготовки фахівців; ідеологічні, організаційно-педагогічні основи підготовки фахівців; нормативне, програмне, методичне, документно-інформаційне, наукове, кадрове, матеріально-технічне, фінансове забезпечення системи підготовки фахівців, документознавство та інформаційна діяльність.

          

ВИТЯГ З КОНЦЕПЦІЇ
розвитку освітньої діяльності
 зі спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» за галуззю знань 0201 “КУЛЬТУРА”

 

Затверджено
Вченою радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
22 вересня 2012 р.,

протокол № 7
Голова Вченої ради
                        О.О. Нестуля

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інформаційна діяльність та робота з документами охоплюють сьогодні практично усі сфери науково-практичної діяльності та є найважливішою складовою інформаційного суспільства щодо створення, обробки, пошуку, передачі, зберігання інформації за допомогою новітніх технологій. У всьому світі вдосконалення системи документообігу визнано як один з найпріоритетніших напрямів розвитку інновацій в управлінні.

Важливість якісної організації інформаційно-документаційного забезпечення управління в низці підприємств та установ країни недооцінюється. Підбором інформації, обробкою і оформленням документів сьогодні повинен займатись не фахівець галузі, який приймає важливі управлінські рішення, а спеціально підготовлений для цього інший спеціаліст – документознавець, інформаційний аналітик.

Нагальною стала проблема кардинальної зміни ролі і місця служб документно-інформаційного забезпечення в апараті управління. В сучасній установі необхідно створення єдиного підрозділу інформаційно-документаційного обслуговування з підпорядкуванням його першому керівникові. Цей підрозділ, оснащений новітніми засобами комп’ютерної та іншої багатофункціональної організаційної техніки, мусить виконувати головну обслуговуючу функцію управління – досконале документно-інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень. Для цього працівники повинні вміти працювати з усіма видами документної інформації, знати особливості автоматизованих систем документообігу, новітні засоби оргтехніки, особливості уніфікації й галузевої стандартизації документно-інформаційної сфери.

Відповідно до прийнятих програм сьогодні в Україні проводиться модернізація організації документообігу, зважаючи на функціонування документів у традиційній та електронній формах. Зростання ролі як самого документу, так і інформаційних процесів у всіх різновидах людської діяльності, прояв спільної основи, притаманної багатьом інтелектуальним напрямам суспільного розвитку, його глобалізації вимагає належної організації процесу забезпечення соціально-комунікативної сфери країни фахівцями у галузі документознавства та інформаційної діяльності, які повинні вміти працювати з усіма видами документної інформації, знати особливості автоматизованих систем діловодства й документообігу, новітні засоби оргтехніки, особливості уніфікації й галузевої стандартизації документно-інформаційної сфери, реалізувати проектні завдання з управління інформаційними ресурсами підприємств і установ, проводити глибокий аналіз недоліків у цій сфері і  ліквідувати їх.

Дана концепція є основним програмним документом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ( далі – Університету), що визначає його політику з підготовки фахівців за спеціальністю 8.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність” на період до 2015 року. Це керівний документ для освітньої діяльності всіх структурних підрозділів і осіб, які організовують і здійснюють навчально-виховний процес з підготовки фахівців – менеджерів-аналітиків у сфері документознавства та інформаційної діяльності у підприємництві. Концепція визначає:

 • мету, завдання та принципи підготовки фахівців;
 • типові завдання діяльності фахівців;
 • об’єкт підготовки;
 • ідеологічні та організаційно-педагогічні основи підготовки фахівців;
 • програмне, нормативне, навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців;
 • виховну і науково-дослідну роботу;
 • перспективи розвитку спеціальності;
 • фінансове забезпечення;
 • управління підготовкою фахівців;
 • ділові зв'язки.

Концепція базується на Конституції України, Законах України “Про освіту”, „Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти та інших законодавчих актах держави, нормативних документах Міністерства освіти і науки, Укоопспілки, Концепції освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Реалізація Концепції забезпечується існуючими та потенційними кадровими, інформаційними, матеріально-технічними і фінансовими можливостями Університету.

Дотримання положень Концепції дасть змогу оптимізувати процеси підготовки фахівців, привести їх у відповідність з вимогами Законів і  законодавчих актів України та галузевих нормативів.

Розділ І. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону
щодо потреби у фахівцях зі спеціальності  8.02010501
«Документознавство та інформаційна діяльність»

У сучасних умовах глобальної інформатизації суспільства значного попиту набуває досконале документаційне забезпечення управління, якісне надання документно-інформаційних послуг, вчасна обробка і передання на різні рівні керування необхідної для прийняття управлінських рішень інформації. Служба діловодства, як серцевина організації, що відображає і забезпечує її діяльність, сьогодні мусить бути потужним інструментом, що в змозі через процеси управління документацією, орієнтувати всі інші підрозділи та окремих виконавців на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, поліпшувати процеси ділової комунікації й корегувати організаційну поведінку всіх його членів. В сучасних установах діловодство стає високотехнологічним виробничим процесом, системою організаційного, інформаційного, аналітичного, правового, ретроспективного та прогнозного забезпечення її функціонування, документування управлінської інформації й організації обігу службових документів, в тому числі електронних. У даний час відповідно до прийнятих програм на Україні проводиться модернізація організації документообігу, зважаючи на функціонування документів у традиційній та електронній формах. Це відноситься і до Полтавського регіону, який є досить насиченим різного роду інформаційними системами та наукоємними виробництвами.

У Полтавському регіоні зосереджено достатньо великий виробничий та адміністративно-управлінський потенціал, що потребує фахівців у галузі документознавства та інформаційної діяльності високого рівня фундаментальної підготовки, які на базі сучасних інформаційних технологій мають здійснювати не лише вчасне аналітико-синтетичне оброблення інформації в різних галузях суспільно-економічного життя, зокрема державного апарату управління, виробничої, підприємницької галузей, розв’язувати проблеми професійної підготовки й підвищення кваліфікації управлінців, пошуку резервів управлінського персоналу, удосконалювати стиль і культуру ділових стосунків, але й виконувати адміністративно-управлінські функції у вище зазначених сферах. Щорічна потреба в таких фахівцях у Полтавській та сусідніх областях складає, за нашими оцінками, 160-250 фахівців із можливим збільшенням залежно від економічної динаміки.

У Полтавському регіоні, крім ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» чотири вищих навчальних закладів, а саме – Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М.Остроградського, філія Європейського університету (м. Полтава), філія Київського національного університету культури і мистецтв (м. Полтава) та Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка – готують фахівців за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. За спеціальністю 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»  ОКР спеціаліста  у Полтавському регіоні ведеться підготовка студентів в одному ВНЗ, а саме у Кременчуцькому державному політехнічному університеті ім. М.Остроградського, за ОКР магістра підготовка поки не відбувається. На обліку в регіональному центрі зайнятості випускники з даної спеціальності не перебувають.

В умовах активного розвитку національної економіки в умовах глобалізації, інформатизації та інтеграції Полтавський університет економіки і торгівлі пропонує відкрити підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.02010501  «Документознавство та інформаційна діяльність», які спеціалізуватимуться у сфері підприємницького документування. Університет планує ліцензований обсяг прийому 25 осіб за денною формою навчання. Університет планує готувати фахівців для здійснення документного забезпечення всіх сфер підприємницької діяльності відповідно до державного класифікатора професій України.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за  спеціальністю 8.02010501  «Документознавство та інформаційна діяльність»для ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є актуальною, що підтверджує підтримка підприємств та організацій регіону (Українська товарно-земельна біржа, ВАТ «Полтавахолод», ЗАТ «Інформаційні комп’ютерні системи, ВАТ «Полтавський хлібокомбінат», ТОВ «Компанія «Променерго», ТОВ «Компанія Торговий дім «Зернопродукт», ТОВ «Торговельно-виробнича компанія «Продімпекс» та ін.).

Центральна спілка споживчих товариств України поставила перед університетом завдання підготовки вищезазначених фахівців, здатних забезпечити професійне виконання функцій з аналітико-синтетичного опрацювання інформації в різних галузях суспільно-економічного життя на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Фахівці з документознавства та інформаційної діяльності працюватимуть на підприємствах та в організаціях споживчої кооперації України, яка має багатогалузеву структуру, і обійматимуть посади, в тому числі керівні, що пов’язані з процесами інформаційного забезпечення системи управління.